ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

 Xειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 Social Media Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
25 Ιουλίου 2022

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανά επίπεδο διαβάθμισης, το επαγγελματικό προφίλ, οι γνώσεις και η εμπειρία
διαφοροποιείται. Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε επίπεδο εξέτασης. (βλ.
προϋποθέσεις συμμετοχής)